Centrale termice modulate (în container)

Centrale termice modulate (în container)

Realizarea unei centrale termice care sa alimenteze cu agent termic consumatori menajeri si industriali presupune existenta sau constructia unei cladiri care sa îndeplineasca conditii de gabarit, suprafete vitrate, rezistenta la foc, utilitati etc.

Constructia sau amenajarea unei astfel de cladiri necesita un efort financiar important si, din aceasta cauza, poate compromite ideea de alimentare insulara cu caldura si/sau abur.

Pentru surmontarea problemei cladirii centralei termice, PIFATI realizeaza montajul utilajelor necesare într-o incinta formata din module (containere), cu gabarite care sa permita transportul lor de la fabrica la beneficiar cu mijloace auto.

Solu?ia prezint? o serie de avantaje, cum sunt:
• costurile reduse de realizare a centralei,
• costurile reduse de amenajare a terenului,
• montajul rapid la beneficiar ?i punerea rapid? în func?iune la beneficiar.

Componen?a centralei

Centrala modulat? în container con?ine toate utilajele unei centrale termice pentru a produce ap? cald?, înc?lzire ?i/sau ap? cald? menajer? (de consum). Utilajele se aleg ?i se dimensioneaz? în func?ie de necesit??ile beneficiarului. Centrala se compune în principal din:
• dou? cazane de ap? cald?, echipate cu arz?toare, panou automatizare, pomp? recirculare anticondens,
• vas de expansiune, butelie de egalizare, pompe,
• preparator de ap? cald? menajer? (a.c.m.) cu schimb?tor de c?ldur? în pl?ci, vas de acumulare ?i pomp? de recirculare a.c.m.,
• sta?ie de dedurizare a apei,
• co? de fum de inox, izolat cu lamel mineral ?i acoperit cu tabl? din inox (individual sau comun pentru cazane),
• panou electric de alimentare, comand?, protec?ie ?i semnalizare
• alte utilaje, la comanda beneficiarului (rezervor de ap?, rezervor de combustibil lichid etc.)

Livrare, montaj ?i punere în func?iune

Centrala termic? se preasambleaz?, în fabrica Pifati, pe o platform? metalic?. Utilajele sunt amplasate conform configura?iei finale în centrala termic?. Ansamblul este probat hidraulic.
Livrarea se face în 1-3 module (containere) cu gabarite conforme reglement?rilor privind transportul rutier. Modulele se a?eaz? pe o platform? betonat?, se reasambleaz? unitar ?i se conecteaz? la utilit??i – ap?, canalizare, combustibil, energie electric? ?i consumatori.
Co?ul este dimensionat, livrat ?i montat conform necesit??ilor ?i posibilit??ilor beneficiarului. Ansamblul este supus, dup? reasamblare, unei încerc?ri hidraulice la rece. Odat? terminat montajul, centrala este pus? în func?iune, f?cându-se reglajele, cu livrare de agent termic la beneficiar.

 Tip

Putere totală (kW)

 Putere preparare

a.c.m. (kW) 

 Dimensiuni de gabarit

 Centrală

(L x l x h) 

 Platformă

betonată

 (m x m) 

1

 2 x 140

 110

 4,5 x 4,6 x 2,36

 6 x 6

2

2 x 230

 135

 4,5 x 5,0 x 2,36

 6 x 7

3

2 x 290

 230

 4,5 x 5,0 x 2,36

 6 x 7

4

2 x 350

 280

 4,5 x 5,5 x 2,36

 6 x 7

5

2 x 580

 460

 4,5 x 6,0 x 2,36

 6 x 8

6

2 x 810

 650

 4,5 x 6,0 x 2,36

 7 x 8

7

2 x 930

 740

 4,5 x 6,0 x 2,36

 7 x 8

8

 2 x 1160

 930

 4,5 x 6,0 x 2,36

 7 x 8

Cele opt trepte de puteri termice reprezint? doar câteva variante de realizare ale centralelor modulate, la cerere putând fi oferite ?i centrale cu puteri intermediare. Se pot realiza, de asemenea, combina?ii diferite între puterea termic? total? ?i cea necesar? producerii apei calde menajere.
Incinta centralei respect? condi?iile de volum, suprafa?? vitrat?, gur? de aspira?ie aer proasp?t, impuse de normele privind utilizarea gazului metan în centrale termice. Pere?ii centralei sunt confec?iona?i din material termoizolant rezistent la foc, asigurându-se microclimatul necesar exploat?rii. Chiar dac? spa?iul în care sunt realizate centralele termice a fost redus la minimum, a fost avut? în vedere asigurarea spa?iilor de acces ?i de supraveghere necesare exploat?rii în deplin? siguran?? a centralei.

Func?ionarea centralei

Func?ionarea centralei termice modulate (în container) este administrat? de la un panou de comand? care asigur? urm?toarele func?ii:
• pornirea comandat? a cazanelor,
• pornirea secven?ial? a arz?toarelor,
• pornirea secven?ial? a pompelor de circula?ie ale cazanelor,
• pornirea comandat? a pompei de recirculare cazan,
• ponirea comandat? a pompelor de circula?ie înc?lzire,
• alegerea pompei de circula?ie înc?lzire în func?iune,
• pornirea comandat? a pompei de recirculare primar preparare a.c.m.,
• alegerea pompei de recirculare primar preparare a.c.m. în func?iune,
• pornirea secven?ial? a pompei de circula?ie a.c.m. secundar ?i pornirea pompei de recirculare a.c.m.
• la cerere, centrala termica se poate echipa cu automatizare si supraveghere la distanta, fiind astfel posibil controlul de oriunde

Panoul electric poate fi echipat cu un regulator de climatizare care asigur? func?ionarea complet automat? a centralei în ansamblu, realizându-se livrarea agentului termic de înc?lzire la temperaturi în func?ie de temperatura exterioar? ?i, eventual, dintr-o incint? reprezentativ? din spa?iul consumatorului de c?ldur?.
Incinta centralei este supravegheat? cu 2-3 senzori de detec?ie a sc?p?rilor de gaze naturale. În cazul detec?iei sc?p?rii de gaze, accesul gazului la arz?toare ?i, implicit, func?ionarea lor se întrerupe, printr-un ventil electromagnetic amplasat în exterior, la intrarea gazului în incint?.
Pentru umplerea ?i completarea pierderilor din sistemul de înc?lzire, în centrala termic? sunt prev?zute o sta?ie de dedurizare ?i un ventil de umplere automat. Pentru perioadele de opriri, revizii sau ori de câte ori este necesar, asigurarea unui microclimat convenabil în incint? este realizat? prin intermediul celor 1-2 aeroterme electrice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.